Koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu

 

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW KONSUMENCKICH OD 25 GRUDNIA 2014 R. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI  WARUNKAMI SPRZEDAŻY.

TREŚĆ STAREGO REGULAMINU  ZNAJDUJE SIĘ NA POD TREŚCIĄ AKTUALNEGO REGULAMINU. 

‹ ZESPÓŁ SKLEPU :)

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.propedia.pl

 

 

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Iwona Kałużna prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681214253 oraz REGON:

301986904 oraz Zbigniew Kałużny prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681235002

oraz REGON: 301986873 , prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. z

siedzibą w Turku, przy ulicy Rubinowej 15, 62-700 Turek wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: ul.

Komunalna 4, 62-700 Turek – będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W

przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych

negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.propedia.pl prowadzony jest przez Iwonę Kałużną

oraz Zbigniewa Kałużny, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew

Kałużny s.c. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są

powyżej.

2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na

odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji

warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy

pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz

udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości

powołania się na niego w razie potrzeby.

5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks

dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/

7) Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i

prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są

nowe lub używane, a w przypadku kiedy produkt jest używany informacja o tym widnieje przy

danym produkcie w Sklepie.

8) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek

VAT.

10) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez

stronę internetową www.propedia.pl

11) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez

Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi,

za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera

żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

12) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia

profilaktycznego, zdrowotnego oraz zawodowego za pośrednictwem sieci Internet.

13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy

prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r

o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek

praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na

mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień

niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy

poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,

korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

 

II DEFINICJE

1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz

uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie

się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku

jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów

Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy

składania zamówień na odległość;

5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.propedia.pl

6) SPRZEDAWCA – Iwona Kałużna prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP:

6681214253 oraz REGON: 301986904 oraz Zbigniew Kałużny prowadzący działalność

gospodarczą o numerze NIP: 6681235002 oraz REGON: 301986873 , prowadzący wspólnie

działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA

"SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. z siedzibą w Turku, przy ulicy Rubinowej

15, 62-700 Turek wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: ul. Komunalna 4, 62-700

Turek – będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym.

7) USŁUGODAWCA - Iwona Kałużna prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP:

6681214253 oraz REGON: 301986904 oraz Zbigniew Kałużny prowadzący działalność

gospodarczą o numerze NIP: 6681235002 oraz REGON: 301986873 , prowadzący wspólnie

działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA

"SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. z siedzibą w Turku, przy ulicy Rubinowej

15, 62-700 Turek wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: ul. Komunalna 4, 62-700

Turek – będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym.

8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem

Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową

10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za

pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera;

12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta

zawarcia umowy sprzedaży;

13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i

zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów

sprzedaży;

15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie

internetowym ;

16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za

pośrednictwem Sklepu internetowego;

17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

18) NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do

Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

19) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas

składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń

prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy

płatności;

20) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego

podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem

w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

21) DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

22) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od

umowy;

23) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie

obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania

nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

24) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis

najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu

zapoznanie się z jego właściwościami;

25) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego

ich zakupu;

26) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym

zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

27) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do

odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

28) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy

wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami

do korespondencji;

29) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty

lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu

Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku

wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

30) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu

teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych

technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;

świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia

Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez

jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie

Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,

włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane

lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004

r. - Prawo telekomunikacyjne;

31) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny

umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez

konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

32) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie

umożliwiające transmisję;

33) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

 

III REJESTRACJA

1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji

znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące

dane:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Ulica

d) Numer domu

e) Kod pocztowy

f) Miasto

g) Kraj

h) E-mail

i) Potwierdź adres e-mail

j) Telefon

4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi

osobowymi, zostaje założone konto Klienta. W celu założenia konta firmy prosi się Klienta o

wypełnienie dodatkowych pól: Nazwa Firmy i numeru NIP. Opcjonalnie można również wpisać

numer fax.

5) W czasie dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na

wskazany przez niego adres e-mail Newslettera.

6) W formularzu rejestracji opcjonalnie można podać numer telefonu kontaktowego. Sprzedawca

prosi Kupującego, aby w miarę możliwości wpisywał w formularzu numer telefonu, bowiem

podanie go znacznie ułatwi Sprzedawcy kontakt z Kupującym w celu realizacji złożonego

zamówienia. Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu

Cywilnego są zobowiązani do podania numeru kontaktowego.

7) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie

utworzone Konto Użytkownika.

8) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,

Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z

rzeczywistością.

9) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po

rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i

poinformowaniu o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

1) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:

• poprzez e-mail – sklep@propedia.pl

• poprzez telefon: 605 853 104

• fax: 63 278 37 45

• formularz znajdujący się w sklepie internetowym

2) Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 08:00-16:00.

3) Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

4) Ceny podane na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek

VAT.

5) Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane

towary. Chęć otrzymania faktury należy wskazać podczas składania zamówienia. Opcjonalnie

można skontaktować się ze sklepem po dokonaniu zamówienia i wskazać chęć otrzymania

Faktury.

6) Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

7) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

8) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez

Kupującego.

9) Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail

potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy

składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli

został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art. 221

Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail oraz

telefoniczną.

10) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie

internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu

internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

11) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza

kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty

mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

12) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie

wartości zamówienia.

13) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.

Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu

się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do

realizacji przez Sprzedawcę umowy.

14) Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru. Kupujący

składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres wysyłkowy, wpisując go

odpowiednio wedle potrzeby. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać

przycisk „ kontynuuj”.

15) Końcowym etapem jest wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon

lub faktura VAT). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w

przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia, lub też wybrać przycisk „Cofnij” w celu

wprowadzenia zmian w składanym zamówieniu.

16) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone

w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez

Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

17) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać

zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

18) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

19) Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji

zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

20) Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

21) Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś

zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu lub wysłania

potwierdzenia płatności.

22) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru

przesyłki przez Kupującego.

 

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) przy odbiorze towaru ("za pobraniem")

b) w postaci przedpłaty - wówczas należy dokonać przelewu na numer rachunku firmy

P.H.U. „Sollo Plus” S.C. Zbigniew Kałużny, Iwona Kałużna: Bank PKO BP S.A. 32 1020

2762 0000 1402 0002 1246

3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów

dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w

szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący

dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu

internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego, za pomocą firmy

kurierskiej FedEx lub Pocztą Polską.

3) Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie

Koszyka.

4) Koszta dostawy przedstawiają się następująco:

Kurier:

przy płatności przelewem 17 zł

przy płatności za pobraniem 19 zł ( niezależnie od ilości par)

Poczta Polska: (priorytet)

przelewem:

- 15,50 zł 

za pobraniem ( max. 10 par)

- 19,05 zł

darmowa przesyłka w przypadku jednorazowego zamówienia przekraczającego 500zł brutto

( Pocztą Polską lub Kurierem).

5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,

niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym

Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

6) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych

przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za

zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu

oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

7) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie

Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz

odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa

na Kupującym.

8) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę

przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po

złożeniu zamówienia.

9) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,

niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym

Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

10) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych

przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za

zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu

oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

11) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości

dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela

podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół.

Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu

odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie

transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości

w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 605 853 104 bądź na adres e-mail:

sklep@propedia.pl

12) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest

zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności

przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku

stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien

spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 605 853 104

bądź na adres e-mail: sklep@propedia.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego,

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i

kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem

świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy

Konsumentowi.

3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży

jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do

użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca

odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz

sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a

Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego

przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności

gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku

towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji

otrzymanej od Sprzedawcy.

9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem

roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia

niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu

wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu

spoczywa na Konsumencie.

10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób

jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,

Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania

rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności

towaru z Umową.

14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W

przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za

uzasadnione.

15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić

rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i

bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie

uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie

przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej

od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności,

na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do

zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo

w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową

wymaga nadmiernych kosztów.

19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny

wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy

demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia

wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do

dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych

czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego

zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości

przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów

demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w

rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument

może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej

rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,

bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna

się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu

rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących

Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia

postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania

mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,

przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody

zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej

rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument

dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w

którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się

prawomocna.

28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę

nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca

nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy,

kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych

nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby

trzeciej oraz kosztów procesy.

29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody

na zasadach ogólnych.

30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu

rękojmi.

31) Adresem reklamacyjnym jest: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA „SOLLO

PLUS” Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek.

VIII GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją

producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

2. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy.

3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez

gwaranta.

4. Kupujący ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku

gwarancyjnym zalecenia.

5. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym.

W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Kupującego pod adresem email:

sklep@propedia.pl

6. Wszelkie pytania można kierować również do Sklepu internetowego drogą telefoniczną pod

numerem: 605-853-104

 

7. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi.

 

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na

odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem

kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do

zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie

można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@propedia.pl bądź też listownie na adres:

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA „SOLLO PLUS” Iwona

Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c.,

ul. Komunalna 4

62-700 Turek.

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego

Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod

adresem www.propedia.pl ......... lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie

informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu

od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy

Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz

koszt.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących

przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób

wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz

charakteru produktu.

9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest

zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za

zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za

świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem

uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,

podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa

odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył

potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do

odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i

których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy

przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej na drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa

odstąpienia od Umowy;

 

 

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi

Elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

c) Newsletter

2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3) Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie

internetowym oraz świadczenia Usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.

4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia

poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z

dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet

Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w

wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8

lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze

bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie

zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania

lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji

handlowej.

7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za

pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty

elektronicznej: sklep@propedia.pl lub lub telefonicznie 605 853 104. Usługodawca rozpatrzy

reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o

świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania

przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: sklep@propedia.pl lub telefonicznie 605 853 104.

9) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w

przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności

gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do

zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po

upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o

świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez

Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie

trwania Umowy.

12) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email

lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu

Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem

ich wejścia w życie.

2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane

zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w

Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w

rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w

rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze

względu na siedzibę Sklepu.

5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) telefon: 605 853 104

b) fax: 63 278 37 45

c) e-mail:sklep@propedia.pl

d) pisemnie na adres: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA „SOLLO

PLUS” Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek.

6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub

zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

8) Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.propedia.pl raz wszelkie

materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie

prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

‹REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.propedia.pl 

OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA  WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO REGULAMINU SKLEPU‹

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Propedia.pl dostępnego pod adresem internetowym:  www.propedia.pl  jest Iwona Kałużna prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681214253 oraz REGON: 301986904  oraz Zbigniew Kałużny prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681235002  oraz REGON: 301986873 , prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. z siedzibą w Turku, przy ulicy Rubinowej 15, 62-700 Turek wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: ul. Komunalna 4, 62-700 Turek – będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym. 
 2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.propedia.pl, wszelkie materiały znajdujące się w nim a przede wszystkim nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.propedia.pl  są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu. 
 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Propedia.pl dostępnego pod adresem www.propedia.pl  jest sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia profilaktycznego, zdrowotnego oraz zawodowego za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie Propedia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w pkt 11 poniżej.
 6. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 7. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa w pkt 6, nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.propedia.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie  go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. 
 10. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 13. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.   
 15.  

II Definicje użyte w regulaminie

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin 
 2. SKLEP – sklep internetowy działający pod adresem: www.propedia.pl
 3. SPRZEDAWCA,USŁOGODAWCAIwona Kałużna prowadząca działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681214253 oraz REGON: 301986904  oraz Zbigniew Kałużny prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP: 6681235002  oraz REGON:  301986873 , prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. z siedzibą w Turku, przy ulicy Rubinowej 15, 62-700 Turek wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: ul. Komunalna 4, 62-700 Turek.  
 4. KLIENT,USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem  www.propedia.pl
 5. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 6. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Propedia.pl, poprzez e-mail, telefon, formularz zamówienia, fax propozycja zawarcia umowy sprzedaży
 7. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym  Propedia.pl 
 8. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Propedia.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem  za pośrednictwem sklepu internetowego Propedia.pl, poprzez e-mail, telefon, formularz zamówienia
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej:  www.propedia.pl
 11. NEWSLETTER -usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów informacji handlowych własnych produktów sklepu Propedia.pl 
 12. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Propedia.pl
 13. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Propedia.pl, poprzez e-mail, telefon, formularz zamówienia, fax w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

III Świadczenie Usług elektronicznych

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.propedia.pl następujące usługi elektroniczne: 
 1. założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 3. świadczenie Usługi Newslettera
 1. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne. 
 2. Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1 a jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi newslettera zawarte są na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@propedia.pl
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1 b zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome  w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@propedia.pl z prośbą o usunięcie konta Użytkownika. 
 8. Sposób rozwiązania umowy określony w pkt 10 dotyczy również usługi świadczenia Newslettera.
 9. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.propedia.pl polegającego na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@propedia.pl lub telefonicznie pod numerem 607 326 920. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 10. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć  umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony określonej w pkt 4 przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 13. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie. 
 14. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. 
 15.  

IV Rejestracja w sklepie

 

 1. Sklep dbając o komfort i wygodę Klienta na swojej stronie www.propedia.pl umożliwia dokonywanie rejestracji Użytkownika. 
 2. Rejestracja w sklepie internetowym Propedia.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Brak rejestracji w sklepie www.propedia.pl  nie powoduje braku możliwości złożenia zamówienia. W sklepie można dokonywać zakupu bez rejestracji.  
 3. W celu dokonania pomyślnej rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe. Są to: imię i nazwisko, login i hasło. 
 4. Po wypełnieniu pól formularza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, zostanie utworzone Konto Użytkownika. 
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. 
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 7. Klient może dokonać zamówienia niezależnie od faktu dokonania rejestracji w sklepie internetowym www.propedia.pl  . 
 8. Szczegóły dotyczące procesu zamówienia, opisane są szczegółowo w dziale V Zamówienia. Sklep zaleca zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi we wspomnianym punkcie, ponieważ znajomość procesu zamówienia może wpłynąć korzystnie na sprawność i przebieg procesu zamówienia towaru przez Klienta. 
 9. Klient może każdorazowo kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail sklep@propedia.pl  w sytuacji, gdy pojawiłyby się u niego jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji czy zamówienia. 
 10.  

V Zamówienia

 

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym www.propedia.pl mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wskazane poniżej formy składania zamówień.
 • poprzez e-mail sklep@propedia.pl
 • poprzez telefon: 607 326 920
 • fax: 63 278 37 45
 • formularz znajdujący się w sklepie internetowym 
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 8:00 – 16:00
 2. Ceny podane na stronie sklepu  www.propedia.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 3. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski. 
 4. Sklep wystawia paragon lub na życzenie Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania faktury należy wskazać podczas składania zamówienia.
 5. Określone w pkt 5 dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Klienta. 
 6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 7. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy, o której szczegółowo mowa w dziale IX Gwarancje, niniejszego regulaminu. 
 8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
 9. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Klientem, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. 
 10. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”. 
 11. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 12. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, jak i korzystając z jednorazowej opcji złożenia zamówienia bez logowania.  
 13. W sytuacji dokonywania zakupu bez logowania na konto, należy podać dane, wskazane jako obowiązkowe. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres dostawy oraz NIP i adres Firmy, jeżeli zamówienie składane jest przez firmę. 
 14. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”.  Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep  e-mailowo złożonego zamówienia.
 15. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane. 
 16. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta. 
 17. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
 18. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni. W sytuacji, gdy towar zamówiony nie będzie mógł być dostarczony zgodnie z przewidzianym terminem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ujęte w dziale VII Realizacja Dostawy.  
 19. Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu. 
 20. Produkty dostępne w sklepie podlegają aktualizacji w przedmiocie ich dostępności. 

 

VI Sposób płatności

 

 1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie  www.propedia.pl  są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 2. Na życzenie Klienta sklep wystawia Fakturę VAT lub paragon, w zależności od wskazania, określonego szczegółowo w dziale V Zamówienia, pkt 5.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 4.  
 1. przy odbiorze towaru ("za pobraniem")
 2. w postaci przedpłaty - wówczas należy dokonać przelewu na numer rachunku firmy P.H.U. „Sollo Plus” S.C. Zbigniew Kałużny, Iwona Kałużna: Bank PKO BP S.A. 32 1020 2762 0000 1402 0002 1246 
 3.  
 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia(jeżeli występują). Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Szczegóły dotyczące dostaw uregulowane są w dziale VII Realizacja dostawy. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3.  

VII Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej FedEx lub Pocztą Polską. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu realizacji zamówienia. 
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 5. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie:607 326 920 bądź na adres e-mail: sklep@propedia.pl 
 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 607 326 920 bądź na adres e-mail: sklep@propedia.pl .
 7. Koszta dostawy przedstawiają się następująco: 
 8. Kurier:
 • przy płatności przelewem 17 zł
 • przy płatności za pobraniem 19 zł ( niezależnie od ilości par)
 • Poczta Polska: (priorytet)
 • przelewem: 
 • - 1 para – 11 zł
 • - 2 pary – 13.50 zł
 • - 3 – 6 par – 14.50 zł
 • - 7 – więcej par – 20.50 zł
 • za pobraniem ( max. 10 par)
 • - 1 para - 19.50 zł
 • - 2 pary - 21.50 zł
 • - 3 – 6 par -23.50 zł
 • - 7 – więcej par 15 zł
 • darmowa przesyłka w przypadku jednorazowego zamówienia przekraczającego 500zł brutto ( Pocztą Polską lub Kurierem).
 •  

VIII Postępowanie Reklamacyjne

 

 1. Sklep udziela gwarancji na zasadach określonych w dziale IX. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, określoną szczegółowo w poniższym dziale. 
 3. Klient może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 8.  
 4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru. 
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 8. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi 

lub

  1. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
 1. Określając sposób realizacji zobowiązań  sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
 2. Reklamacje prosimy kierować na adres:
 3.  
 4. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" 
 5. Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. 
 6. ul. Rubinowa 15
 7. 62-700 Turek

 

 

IX Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Propedia.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. 
 2. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy. 
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 4. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia. 
 5. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: sklep@propedia.pl
 6. Wszelkie pytania można kierować również do sklepu drogą telefoniczną pod numerem: 607 326 920.
 7. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VIII Postępowanie reklamacyjne. 

 

X Zwroty – Odstąpienie od Umowy

 

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@propedia.pl bądź też listownie na adres: 
 2.  
 3. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" 
 4. Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. 
 5. ul. Rubinowa 15 
 6. 62-700 Turek

 

 1. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie , Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  5. dostarczania prasy;
  6. usług w zakresie gier hazardowych
  7. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl  art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 

 

XI Postanowienia końcowe

 

 1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie.
 2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.  
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefon: 607 326 920
  2. e-mail: sklep@propedia.pl
  3. fax: 63 278 37 45
  4. pisemnie na adres:
   1. FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "SOLLO PLUS" 
 1. Iwona Kałużna, Zbigniew Kałużny s.c. 
 2. ul. Rubinowa 15  
 3. ‹‹   62-700 Turek
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.propedia.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
 5. Nazwa sklepu internetowego www.propedia.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

                                   

Copyright Buty robocze, obuwie medyczne, BHP ☞ PROPEDIA ☜ 2007-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zamknij X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.